ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัฒนาชัยนาทมุ่งหมายที่จะจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิดความสามารถ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญในบรรยากาศที่อบอุ่นได้รับความรักและความใจใส่อย่างดีจากครูอาจารย์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศกาเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียน

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324