ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัฒนาชัยนาท

 • learning

  ระดับเนอสเซอรี่

  วัฒนาเนอร์เซอร์รี่ เชื่อว่าเด็กทุกคนนั้นมัลักษณะเฉพาะต่างกันเราจังพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อผลักดันศักยภาพให้ลูกน้อยของคุณ ด้วยหลักสูตรการพัฒนาด้านร่างกาย การรับรู้ สังคม อารมณ์ การพูดและภาษาให้เป็นไปตามธรรมชาติผ่านการเล่นศิลปะ ดนตรีและกิจกรรมต่างๆอีกทั้งลูกน้อยของคุณจะได้ซึมซับภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา(Native English Teacher)และคุณครูคนไทยที่จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอนและดูแลเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี   หลักสูตร(Curriculum) ให้ลูกน้อยของคุณได้สนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้รอบด้านผ่า

 • learning

  ระดับอนุบาล

  หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาชัยนาทมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมบูรณการที่มุ่งให้เด็กๆได้ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนโดยวางรากฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับต่อไป เด็กๆจะได้เรียนและเล่นได้อย่างมีความสุข ได้ร้องเพลงมีเพื่อนเล่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มุงพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมย์ จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็กแต่ละคนในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นเหมือนบ้าน ในด้านวิชาการเด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติทุกวันซึ่งจะใช้การเรี

 • learning

  ระดับประถมศึกษา

  โรงเรียนวัฒนาชัยนาทมุ่งหมายที่จะจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิดความสามารถ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญในบรรยากาศที่อบอุ่นได้รับความรักและความใจใส่อย่างดีจากครูอาจารย์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศกาเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

articles

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัฒนาชัยนาทจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ #ประชาธิปไต

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324