สำหรับผู้ปกครอง

articles

6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม

นักเรียนโรงเรียนวัฒนาชัยนาท นำเสนอ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และมาตรการเฉพาะ ( รถรับส่งนักเรียน). กระทรวงศึกษาธิการใ

articles

เครือข่ายผู้ปกครองและครูที่เข้มแข็ง

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามีส่วนร่วมโดยการเป็นคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรง

articles

เมนูโภชนาการ

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท มีนักโภชนาการเพื่อออกแบบเมนูอาหารเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับสารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตใน

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324