นางสุกัญญา ประเสริฐสินธุ์

ผู้อำนวยการ

ครูฝ่ายอนุบาล

นางสาวสิริกร บัวแจ่ม

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวสุพัตรา แก้วเกษ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวนันทตน์ ศรีสุข

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวสิริพร สร้อยเสมา

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


นางสาวอธิพร เกิดผล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวศิริพร ขาวสะอาด

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางขนิษฐา ผัดผิว

ครูเนอร์สเซอรี่

นางสาวสุภาวดี สาลี

ครูผู้ช่วย อ.1/2

นางสาวผกามาศ ท้วมผ่อง

ครูผู้ช่วย อ.3/2

นางสาวศิริรัตน์ คามบุตร

ครูผู้ช่วย อ.1/1

ครูฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวณัฏฐา มณฑป

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

นางสาวสุธีร์ ศรีสวัสดิ์

รูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกฤษณา ชูประยูร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชาลินี ชูแก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายพรนวัตร มาโท

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวยุวณี ใจคำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภัสญาวรรณ เฮ้งผิว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวิภาพร คูตะรัตนา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปัทมา แป้นโพธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจันทร์พิมพ์ สุวรรณบำรุง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุรีรัตน์ พานิช

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปวีณา เดชเรื่อง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณหทัย

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

ฝ่ายธุรการ

นางสาวจิราพัชร บัวทอง

ครูต่างชาติ

Mr. CRAING TUNSTALL

Mrs. LIU XIANG

Miss. MARIA MAZALEVA

Mr. NEVILLE WADDINGTON

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324