ระดับอนุบาล

หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาชัยนาทมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมบูรณการที่มุ่งให้เด็กๆได้ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนโดยวางรากฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับต่อไป เด็กๆจะได้เรียนและเล่นได้อย่างมีความสุข ได้ร้องเพลงมีเพื่อนเล่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มุงพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมย์ จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็กแต่ละคนในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นเหมือนบ้าน

ในด้านวิชาการเด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติทุกวันซึ่งจะใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พละศึกษาและศิลปะ ผ่านกิจกรรมหลากหลายซึ่งเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้สร้างความมั่นใจ และความภูมิใจในตนเองกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้ค่อยให้คำแนะนำ โดยคำนึงถึงความต้องการและความสามารถของเด็กแต่ะวัย

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324