หลักสูตร

   หลักสูตร IEP ของโรงเรียนวัฒนาชัยนาท ได้ถูกออกแบบให้มีแผนการเรียนการสอนสอดคล้องกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย

ระดับอายุ 4 - 5 ปี Kindergraten เตรียมความพร้อมโดยการนำเด็กเข้าสู่สภาพแวดล้อมของภาษาที่สอง และสำรวจสิ่งใหม่ๆ รอบตัว เทคนิคการสอนในเด็กเล็กกลุ่มนี้ จะเน้นกิจกรรมการเคลื่อนไหว เช่น การเคลื่อนไหวประกอบเพลง (Music and Movement) สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการทำกิจกรรมเหล่านี้ คือ การพัฒนาในส่วนของ กายใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน

ระดับอายุ 5 - 6 ปี เรียนรู้ภาษาที่สองด้วยการสร้างความสนุกสนาน และการโต้ตอบระหว่างกันฝึกฝนทักษะภาษาใหม่ ด้วยวิธีที่แตกต่าง โดยจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) ให้เด็กฝึกปฏิบัติจริงผ่านของเล่นและอุปกรณ์เสริมทักษะต่าง ๆ โดยผู้สอนจะเชื่อมโยงกับ "บทเรียนโฟนิกส์ (Phonics)" เป็นวิธีการเรียน - อ่าน - เขียน ออกเสียงภาาอังกฤษ โดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร A - Z

Primary School (6 - 12 ปี) พัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง - พูด - อ่าน - เขียน โดยให้น้ำหนักของวิชาการที่มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน จึงต้องอาศัยกิจกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปด้วย โดยยึดหลักการเรียนแบบผ่านกิจกรรม เช่นเดิม

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324