ความสำเร็จ >> โรงเรียน

articles

ประจำปี 2563

ผลงาน รางวัล "รูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ New Normal" ชนะเลิศ

articles

ประจำปี 2562

โรงเรียน กลุุ่มสาระ ผลงาน วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนการสอบ O-Net สูงกว่าระดับประเทศ วิ

articles

ประจำปี 2560

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2559

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2558

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2557

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2556

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2555

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2554

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324