สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

วัฒนาชัยนาท ตั้งอยู่เลขที่ 4/6 ถนนชัยณรงค์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ระดับที่เปิดสอน อนุบาลปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 ในนามโรงเรียนอนุบาลสุคนธา เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนไปกลับจำนวน 80 คน โดยมีนายอนุพันธ์ สุคนธพันธ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางประดับ หาญลำยวง เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้ นางสาวศันสนีย์ ฉิมโฉม นางนิภา อดทนเป็นครูใหญ่ นางสาวธนพร สุคนธพันธ์ เป็นผู้จัดการ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ ชัยนาท

ปีการศึกษา 2543 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมให้รับนักเรียนจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 80 คน เป็น 205 คน ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้ นายธนสินธุ์ ประเสริฐสินธุ์ โดยมีนางจิตรา วุฒิพงศ์ เป็นครูใหญ่นางพิชญ์ ประเสริฐสินธุ์ เป็นผู้จัดการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัฒนาชัยนาท (Vattana Chainat School) ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้นเพิ่ม 1 หลัง และได้รับอนุญาตให้เพิ่มความจุนักเรียนจาก 205 คน เป็น 480 คน โดยแยกเป็นระดับอนุบาล 1-3 จำนวน 240 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 240 คน พ.ศ.2548 นางสาวสุกัญญา ประเสริฐสินธุ์ ได้รับอนุญาตให้เป็นครูใหญ่แทนนางจิตรา วุฒิพงศ์

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้จัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียนเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็นหลักในการบริหาร

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เป็น Intensive English Program (IEP) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา ในปี 2557 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หมวดที่ 1 เรื่องชื่อ ประเภท ระดับการศึกษา โดยปรับความจุนักเรียนรวม เป็น 735 คน แยกเป็นก่อนประถมศึกษา ห้องละ 40 คน จำนวน 6 ห้อง ระดับประถมศึกษา ห้องละ 45 คน จำนวน 11 ห้อง

ปรัชญาของโรงเรียน

“ สุวิชาโณ” ความรู้ดีที่แท้จริง

โรงเรียนวัฒนาชัยนาทมีเป้าหมายการพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยการบรรลุถึงความจริง ความดีงาม และความสุข โดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญา มุ่งเน้นทั้งด้านความมีปัญญา คู่คุณธรรม นำไปสู่การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการให้เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

“โรงเรียนวัฒนาชัยนาท เชื่อว่าการศึกษาที่แท้จริง คือ การเรียนรู้ให้เกิดปัญญา และความสุขของบุคคลบนรากฐานของคุณธรรม และธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจของโรงเรียนวัฒนาชัยนาท

1) พัฒนาสติปัญญาไปพร้อมกับการมีสุนทรีในการเรียนรู้ของบุคคล โน้มน้าวจิตใจให้ผู้เรียนสามารถประจักษ์เข้าถึงองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีพฤติกรรมเปลี่ยนตามองค์ความรู้นั้นๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้แล้วถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นๆ อย่างมีคุณภาพ

2) การยึดภูมิปัญญาไทย และการเรียนรู้ตามธรรมชาติ เพื่อให้เกิดปัญญา ความสุข มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ผู้รู้ ผู้ตื่น ตามฉันทะ ความถนัด เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

3) เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะสืบทอดภาระหน้าที่นำพาชุมชนให้ก้าวทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ ปรับตัว ปรับใจให้อยู่ในโลกได้อย่างมั่นคง และมีสันติสุข

4) ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยเฉพาะภาษาและประเพณีประจำชาติไทย

5) พัฒนาการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในยุคโลกไร้พรมแดน

เอกลักษณ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท

“โดดเน้นด้านทักษะภาษา”

หมายถึง การมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ยอมรับของชุมชนในด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

อัตลักษณ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท

“มารยาทดี มีน้ำใจ ใส่ใจวิชาการ”

มารยามดี หมายถึง การมีกิริยาวาจาเรียบร้อย สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ และบุคคลทั่วไป

มีน้ำใจ หมายถึง การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการให้และการรับ

ใส่ใจวิชาการ หมายถึง การเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา เห็นคุณค่าของความรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324